Kerro
museolle

Käyttöehdot

23.8.2013 versio

Tässä voit tutustua Kerro museolle -sivuston käyttöehtoihin. Oleellisinta on, että sivustolle lähetetyt muistot, kuvat ja muu aineisto tallennetaan keruun järjestävän museon kokoelmiin ja niitä voidaan jatkossa käyttää monenlaisessa museotoiminnassa, esimerkiksi näyttelyissä, kirjoissa, tutkimuksissa ja internet-julkaisuissa. Museo voi välittää aineiston myös muiden tahojen käyttöön museon kokoelmia koskevien käyttöehtojen mukaisesti.

Sisältö

Yleistä
Termien selitys
Käyttämällä hyväksyt ehdot
Rekisteröityminen ja käyttäjätiedot
Väärien käyttäjätietojen antaminen on kiellettyä
Palveluntarjoaja kerää henkilötietoja
Käyttäjän tulee olla täysivaltainen (täysi-ikäinen ym.)
Käyttäjän oikeudet ja vastuut
Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia
Käyttäjä vastaa materiaalistaan ja toiminnastaan
Käyttäjä sitoutuu käyttöehtoihin ja lakiin
Käyttäjä on velvollinen korvaamaan väärinkäytöksensä
Materiaaleja  ei saa käyttää ilman palveluntarjoajan lupaa
Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuut
Palveluntarjoajalla on oikeus muutoksiin
Käyttökatkoja voi tulla ja palvelu voidaan joskus lopettaa
Materiaali saattaa kadota verkon häiriöiden vuoksi
Palveluntarjoaja tekee parhaansa häiriöiden estämiseksi
Palveluntarjoaja vastaa vain itse laittamansa materiaalin oikeellisuudesta
Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjien virheellisistä tiedoista
Palveluntarjoaja ei korvaa palveluun liittyviä vahinkoja
Palvelu on suojattu tekijänoikeudella
Palveluntarjoaja säilyttää, käyttää ja voi myydä materiaalia
Palveluntarjoaja saa käyttää materiaalia myös sivuston ulkopuolella
Palveluntarjoaja saa poistaa sopimattomat materiaalit
Palveluntarjoaja voi muuttaa käyttöehtoja
Käyttöehtosopimus on voimassa toistaiseksi
Force majeure vapauttaa osapuolet velvoitteista
Palveluun sovelletaan Suomen lakia.
 

Kerro museolle -sivuston käyttöehdot

Lue käyttöehdot huolellisesti!

Näissä käyttöehdoissa määritellään Kerro museolle -verkkopalvelun (www.kerromuseolle.fi) käyttötavat ja -ehdot sekä palveluntarjoajan ja käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet.

Yleistä

Termien selitys

Satakunnan Museon (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tuottaman ja ylläpitämän kerromuseolle.fi -verkkopalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Kerromuseolle.fi on kuvien, videoiden, äänien ja tekstien (”Materiaali”) jakamiseen ja katseluun Internetissä, matkapuhelimessa tai muussa etävälineessä tarkoitettu Palvelu.

Käyttämällä hyväksyt ehdot

Käyttäessään Palvelua (kirjoittaessaan tai tallentaessaan sivustolle) henkilö (”Käyttäjä”) vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä. Avaamalla Palvelun ja käyttämällä sitä Käyttäjän katsotaan lukeneen ja hyväksyneen nämä käyttöehdot. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja tai niiden jotain osaa, ei Käyttäjän tule avata eikä käyttää Palvelua. Palvelu on tarkoitettu ainoastaan Käyttäjän henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön.

Kerromuseolle.fi on ilmainen palvelu. Palvelun sisällön lukeminen, katselu ja kommentointi sekä materiaalin lisääminen palveluun eivät vaadi rekisteröitymistä, mutta rekisteröityminen on mahdollista.

Rekisteröityminen ja käyttäjätiedot

Väärien käyttäjätietojen antaminen on kiellettyä

Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä ”Käyttäjätiedot”), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä, sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus (”Käyttäjätunnus”) Palvelun käyttämistä varten. Väärien Käyttäjätietojen antaminen on lain nojalla kiellettyä.

Palveluntarjoaja kerää henkilötietoja

Palveluntarjoaja kerää henkilötietoja, kun Käyttäjä rekisteröityy Palveluun. Hyväksymällä nämä käyttöehdot Käyttäjä valtuuttaa Palveluntarjoajan käsittelemään Palvelussa kerättyjä henkilötietoja tietosuojaselosteen mukaisesti. Käyttäjä voi halutessaan rekisteröityä pois Palvelusta ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajaan.

Käyttäjän tulee olla täysivaltainen

Palveluun rekisteröityvän Käyttäjän tulee olla täysivaltainen. Palveluun voi rekisteröityä Käyttäjäksi vain luonnollinen henkilö. Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia Käyttäjätietoja ei ole annettu, tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti taikka Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

Käyttäjän oikeudet ja vastuut

Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia

Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Salasanan sekä Käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen haltuun tai tietoon Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta salasanallaan ja Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut ilmoituksen ja sille on jäänyt kohtuullinen aika estää Palvelun käyttö.

Käyttäjä vastaa materiaalistaan ja toiminnastaan

Käyttäjä vastaa aina kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Käyttäjä vastaa myös kaikesta Palveluntarjoajalle ja muille Käyttäjille jakamastaan Materiaalista. Erityisesti Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän toimittama Materiaali ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia. Käyttäjä vastaa edelleen, että käyttäjän toimittama Materiaali ei loukkaa kenenkään tieto- tai yksilönsuojaa. Käyttäjän on muun muassa kuvamateriaalin osalta aina pyydettävä sekä kuvan ottajan ja kuvassa esiintyvien henkilöiden suostumus kuvan käyttöön Palvelussa.

Käyttäjä sitoutuu käyttöehtoihin ja lakiin

Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelussa ei saa esittää lain tai hyvän tavan vastaista materiaalia. Tällaista on muun muassa materiaali, joka sisältää rasistisia, ihmisarvoa loukkaavia tai yksityisyyden suojaa loukkaavia ilmauksia, kirjoituksia tai esityksiä. Käyttäjä ei saa Palvelun kautta jakaa Materiaalia siten, että tämä loukkaa muita henkilöitä tai heidän oikeuksiaan.

Käyttäjä on vastuussa Palveluun laittamansa Materiaalin sisällöstä ja asianmukaisesta käytöstä ja vastaa omassa Palvelun käytössään sekä omilla käyttäjätunnuksillaan tehdyistä väärinkäytöksistä ja/tai laittomuuksista henkilökohtaisesti. Palvelua ei saa käyttää alueella, jossa kyseisen alueen lait ja/tai säännökset kieltävät Palvelun käyttämisen.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan väärinkäytöksensä

Käyttäjä on korvausvelvollinen Palveluntarjoajalle ja suoraan muille tahoille mahdollisista Palveluun liittyvistä väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

Materiaaleja  ei saa käyttää ilman palveluntarjoajan lupaa

Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua Materiaalia. Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella voimassa olevien tekijänoikeuslakien mukaan. Käyttäjällä on oikeus ainoastaan katsella ja kommentoida Palveluun tallennettua Materiaalia. Kaikenlainen Materiaalin edelleen levittäminen ja hyödyntäminen on kielletty. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän erillistä nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai kaupallisesti hyödyntää muiden Käyttäjien tai Palveluntarjoajan Palveluun toimittamaa Materiaalia. Palvelun käyttö kaupalliseen tarkoitukseen, liiketoiminnassa tai tietopalvelutarkoituksiin on kielletty ilman erillistä Palveluntarjoajan kirjallista lupaa.

Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuut

Palveluntarjoajalla on oikeus muutoksiin

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta, saatavilla oloa sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti ja siitä erikseen ilmoittamatta peruuttaa Käyttäjän salasana ja käyttäjätunnus sekä Käyttäjän rekisteröinti. Palveluntarjoaja vastaa mahdollisuuksien mukaan myös muihin kuin laissa ja näissä käyttöehdoissa sen tehtäväksi velvoitettuihin tiedusteluihin ja selvityspyyntöihin.

Käyttökatkoja voi tulla ja palvelu voidaan joskus lopettaa

Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Palvelu on käytössä toistaiseksi ja Palveluntarjoaja voi lopettaa Palvelun tai sen osan milloin tahansa. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Palvelun toimimattomuuden tai sen äkillisen lopettamisen tai alasajon aiheuttamasta seurauksesta Käyttäjälle. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään Käyttäjän Palveluun lähettämän tai siellä jakaman Materiaalin pysyvyydestä, säilymisestä, vahingoittumisesta, väärästä käytöstä tai muusta vastaavasta tapahtumasta.

Materiaali saattaa kadota verkon häiriöiden vuoksi

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Palveluun ladattu Materiaali on altista tietoverkkojen, palvelimien ja muun tietoliikenteen häiriöille ja virheille sekä muille mahdollisille häiriöille ja virheille ja että kaikki Palveluun ladattu Materiaali saattaa jostain syystä tuhoutua tai Materiaali voidaan poistaa Palveluntarjoajan toimesta. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Materiaalille aiheutuneista vahingoista ja Käyttäjä ymmärtää, että Palvelun tarkoitus ei ole toimia Materiaalin tallennuspaikkana, vaan ainoastaan mahdollistaa, toimivuutensa puitteissa Materiaalin jakamisen muiden Käyttäjien nähtäville sekä Palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoaja tekee parhaansa häiriöiden estämiseksi

Palveluntarjoaja pyrkii takaamaan Palvelun häiriöttömän toiminnan. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden, haitallisten ohjelmistojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta taikka Palvelun muuttamisesta, lopettamisesta tai sisällöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntarjoaja ei ole Käyttäjille korvausvelvollinen mistään Palveluun sisältöön tai toimintaan liittyvästä seikasta.

Palveluntarjoaja vastaa vain itse laittamansa materiaalin oikeellisuudesta

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun ulkopuolelle vievien linkkien oikeellisuudesta eikä linkkien takana olevan aineiston sisällöstä. Palveluntarjoajan Palvelun yhteydessä esittämät muut kuin Palvelun käyttöä koskevat ohjeet on lähtökohtaisesti tarkoitettu ohjeellisiksi, eikä Palveluntarjoaja vastaa niiden sisällöstä tai noudattamisesta aiheutuneista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa esim. Käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palvelussa julkaisemien kirjoitusten sisällön lainmukaisuudesta, niiden virheettömyydestä taikka laillisuudesta tai Käyttäjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa yhteistyökumppaneidensa Palveluun tuottamasta tietosisällöstä tai sen oikeellisuudesta eikä tällaisen tietosisällön noudattamisesta aiheutuneista tai siitä muuten seuraavista vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjien virheellisistä tiedoista

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

Palveluntarjoaja ei korvaa palveluun liittyviä vahinkoja

Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen taikka tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun kautta on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

Palvelu on suojattu tekijänoikeudella

Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palveluun sisältyvää aineistoa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta uutta palvelua.

Palveluntarjoaja säilyttää, käyttää ja voi myydä materiaalia

Käyttäjä myöntää edelleen Palveluntarjoajalle oikeuden säilyttää materiaalia palvelun käyttöä varten ja muokata Materiaalia tässä sopimuksessa todetuin ja/tai Käyttäjän muuten hyväksymällä tavalla. Käyttäjä hyväksyy, että Käyttäjä yksin on vastuussa immateriaalioikeuksien tarvittavasta suojaamisesta ja että Palveluntarjoajalla ei ole mitään velvollisuutta toimia näin Käyttäjän puolesta.

Palveluntarjoaja saa käyttää materiaalia myös sivuston ulkopuolella

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Käyttäjän jakamaa materiaalia Palveluntarjoajan muussa toiminnassa. Lupa katsotaan myönnetyksi kun Käyttäjä ilmoittaa materiaalia ladatessaan hyväksyvänsä voimassa olevat materiaalin luovutuksen sopimusehdot ja luovuttavansa materiaalin Palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoaja saa poistaa sopimattomat materiaalit

Palveluntarjoajalla on oikeus muokata Käyttäjän toimittamaa Materiaalia tarvittaessa ja esimerkiksi pienentää tai pakata kuvaoriginaaleja. Palveluntarjoajalla on harkintansa mukaan milloin tahansa oikeus, mutta ei velvollisuutta, Käyttäjää kuulematta ja tälle erikseen siitä ilmoittamatta poistaa sopimattomaksi katsomansa Materiaali, kuva- ja muut tiedostot sekä Käyttäjän kirjoittamat kommentit. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa laiton tai käyttöehtojen vastainen aineisto lain mukaisesti toimivaltaiselle viranomaiselle. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa virheellisiä käyttäjätietoja antanut tai muuten näitä käyttöehtoja, lakia tai hyviä tapoja rikkonut Käyttäjä Palvelusta ja Käyttäjää kuulematta estää hänen pääsynsä Palvelun Käyttäjäksi.

Palveluntarjoaja voi muuttaa käyttöehtoja

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Päivitetyt ja voimassaolevat käyttöehdot ovat Käyttäjien nähtävissä Palvelun verkkosivustolla. Muutokset tulevat voimaan heti. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua. Saatuaan tiedon käyttöehtojen muutoksista Käyttäjä voi irtisanoutua palvelusta ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajaan, jolloin hänen käyttäjätunnuksensa ja käyttäjätietonsa poistetaan.

Käyttöehtosopimus on voimassa toistaiseksi

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.

Force majeure vapauttaa osapuolet velvoitteista

Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntarjoajasta riippumaton syy.

Palveluun sovelletaan Suomen lakia

Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, riitaisuudet ratkaistaan Satakunnan käräjäoikeudessa tai Käyttäjän kotipaikan käräjäoikeudessa.

Sivun alkuun